Habitatge social

El 2002 es va fer un primer reconeixement de la futura existència d’habitatge social a Can Batlló.

El 2006 la modificació de Pla General Metropolità contempla :

– més pisos de renda lliure (985 en total, a construir per l’Inmobiliaria Gaudir) a l’espai colindant a la cantonada de la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Parcerisa,

– 470 pisos socials (de protecció oficial) al carrer Constitució, i al carrer Parcerisa, 6.

– i 160 pisos dotacionals

A canvi, es va desencallar d’una vegada per totes la consideració dels equipaments i la zona verda que el barri clamava des de feia més de30 anys.

CB PGM 2006

Actualment hi ha 4 promocions d’habitatge públic en execució :

  • – la UP3, al carrer Parcerisa cantonada Quetzal. Habitatges de protecció oficial a preu taxat, promoció de CORP.
  • – la UP4, al carrer Constitució, 31, cantonada carrer Mossèn Amadeu Oller. 26 habitatges fets pel Patronat de l’Habitatge de l’Ajuntament.
  • – la UP6, al carrer Constitució 67-77. Espai cedit per l’Ajuntament a la gestora de cooperatives d’habitatges Sogeur, vinculada a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Son 33 pisos, dels quals set es quedaran en mans de l’Ajuntament, que els destinarà a lloguer. Tots els propietaris són famílies de Sants i la Bordeta.
  • – i la UP8, al carrer Parcerisa, 6. Fet pel Patronat de l’Habitatge de l’Ajuntament.

I hi ha una de pendent: la UP5. Originalment hi ha parcel·la al carrer Constitució entre el carrer Toledo i el carrer Mossèn Amadeu Oller per a pisos de protecció oficial. Arran la proposta de modificació del PGM en curs es podria subdividir en 3 parcel·les al voltant del recinte.

Menció expressa fem a ‘La Borda’, un projecte de la Plataforma Can Batlló és pel barri vers la construcció d’un edifici d’habitatges en règim de cessió d’us al carrer Constitució. ‘La Borda’ és una  cooperativa, i l’edifici sempre serà propietat de la cooperativa : és una propietat col·lectiva. Els socis no seran inquilins ni propietaris a títol individual, sinó que pagaran una quota per ajudar a adquirir aquesta propietat col·lectiva. Es tracta del primer intent a la ciutat de Barcelona de dur a terme una forma d’accés legal a l’habitatge de forma no especulativa, i el projecte té una forta base comunitària. La presa de decisions  -des del règim intern i el model de convivència, fins a les qüestions energètiques i els disseny dels espais comuns- passa per l’assemblea general, principal òrgan decisori de la cooperativa.. En cert manera, es podria afirmar que ‘La Borda’ és una promotora autoorganitzada per accedir a un habitatge digne. Una experiència que es pensa a si mateixa com a prova pilot, perquè a mig termini no només vol aixecar el seu propi projecte, sinó que vol estendre el model i fomentar-ne la replicabilitat.